තරඟය අවසන් වීමට ඇත්තේ:

0
මාස
:
0
දින
:
0
පැය
:
0
මිනිත්තු
:
0
තත්පර
Google Play store වෙතින් Loanme ජංගම යෙදුම බාගත කර, ණයක් සඳහා ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් අයදුම් කරන්න.

Get it on Google Play

කොන්දේසි

  • නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඔබේ ණය ආපසු ගෙවා මුදල් අපසු දීමනාවට සුදුසුකම් ලබාගන්න.
  • සුදුසුකම් ලත් පාරිභෝගිකයෙකුට ලබා ගත හැකි උපරිම මුදල් ආපසු දීමනාව රු. 5,000

සැ. යු. : ණයක් අනුමත වීමට හෝ මෙම දීමනාව සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට LoanMe ජංගම යෙදුම බාගත කිරීම හෝ ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම පමණක් සෑහේ යැයි සහතික කල නොහැක. තරඟ කොන්දේසි වලට අනුගත නොවන තරඟකරුවන් තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ඇත.

Scroll to top